宝贝宝贝网,专业的母婴育儿知识网站!

宝贝网→

宝贝网公众号
您的位置:宝贝首页 > 早教 > 智力开发 > 诗词大全 > 左思咏史八首古诗带拼音版

左思咏史八首古诗带拼音版

2021-12-26 10:06诗词大全
《咏史八首》是晋代文学家左思的组诗作品。这八首诗名为咏史诗,实为咏怀诗,诗人借古人古事来浇心中之块垒。整组诗以深厚的社会内容,熔铸着诗人的平生理想,是研究左思的重要资料…

《咏史八首》是晋代文学家左思的组诗作品。这八首诗名为咏史诗,实为咏怀诗,诗人借古人古事来浇心中之块垒。整组诗以深厚的社会内容,熔铸着诗人的平生理想,是研究左思的重要资料,在中国诗歌创作历史上占有特殊的地位。这组诗的主要艺术特色在于:第一,力矫太康颓靡文风,承继建安雄健骨力;第二,才志结合,浑然一体。

左思咏史八首古诗带拼音版

1、左思咏史八首古诗带拼音版

yǒng shǐ bā shǒu

咏史八首

wèi jìn:zuǒ sī

魏晋:左思

其一

ruò guàn nòng róu hàn,zhuō luò guān qún shū。

弱冠弄柔翰,卓荦观群书。

zhe lùn zhǔn guò qín,zuò fù nǐ zǐ xū。

著论准过秦,作赋拟子虚。

biān chéng kǔ míng dí,yǔ xí fēi jīng dū。

边城苦鸣镝,羽檄飞京都。

suī fēi jiǎ zhòu shì,chóu xī lǎn ráng jū。

虽非甲胄士,畴昔览穰苴。

cháng xiào jī qīng fēng,zhì ruò wú dōng wú。

长啸激清风,志若无东吴。

qiān dāo guì yī gē,mèng xiǎng chěng liáng tú。

铅刀贵一割,梦想骋良图。

zuǒ miǎn chéng jiāng xiāng,yòu xì dìng qiāng hú。

左眄澄江湘,右盻定羌胡。

gōng chéng bù shòu jué,cháng yī guī tián lú。

功成不受爵,长揖归田庐。

其二

yù yù jiàn dǐ sōng,lí lí shān shàng miáo。

郁郁涧底松,离离山上苗。

yǐ bǐ jìng cùn jīng,yīn cǐ bǎi chǐ tiáo。

以彼径寸茎,荫此百尺条。

shì zhòu niè gāo wèi,yīng jùn chén xià liáo。

世胄蹑高位,英俊沉下僚。

dì shì shǐ zhī rán,yóu lái fēi yī zhāo。

地势使之然,由来非一朝。

jīn zhāng jí jiù yè,qī yè ěr hàn diāo。

金张藉旧业,七叶珥汉貂。

féng gōng qǐ bù wěi,bái shǒu bú jiàn zhāo。

冯公岂不伟,白首不见招。

其三

wú xī duàn gàn mù,yǎn xī fān wèi jūn。

吾希段干木,偃息藩魏君。

wú mù lǔ zhòng lián,tán xiào què qín jūn。

吾慕鲁仲连,谈笑却秦军。

dāng shì guì bù jī,zāo nàn néng jiě fēn。

当世贵不羁,遭难能解纷。

gōng chéng chǐ shòu shǎng,gāo jié zhuō bù qún。

功成耻受赏,高节卓不群。

lín zǔ bù kěn xiè,duì guī nìng kěn fēn。

临组不肯绁,对珪宁肯分。

lián xǐ yào qián tíng,bǐ zhī yóu fú yún。

连玺曜前庭,比之犹浮云。

其四

jì jì jīng chéng nèi,hè hè wáng hóu jū。

济济京城内,赫赫王侯居。

guān gài yīn sì shù,zhū lún jìng zhǎng qú。

冠盖荫四术,朱轮竟长衢。

cháo jí jīn zhāng guǎn,mù sù xǔ shǐ lú。

朝集金张馆,暮宿许史庐。

nán lín jī zhōng qìng,běi lǐ chuī shēng yú。

南邻击钟磬,北里吹笙竽。

jì jì yáng zǐ zhái,mén wú qīng xiàng yú。

寂寂杨子宅,门无卿相舆。

liáo liáo kōng yǔ zhōng,suǒ jiǎng zài xuán xū。

寥寥空宇中,所讲在玄虚。

yán lùn zhǔn xuān ní,cí fù nǐ xiàng rú。

言论准宣尼,辞赋拟相如。

yōu yōu bǎi shì hòu,yīng míng shàn bā qū。

悠悠百世后,英名擅八区。

其五

hào tiān shū bái rì,líng jǐng yào shén zhōu。

皓天舒白日,灵景耀神州。

liè zhái zǐ gōng lǐ,fēi yǔ ruò yún fú。

列宅紫宫里,飞宇若云浮。

é é gāo mén nèi,ǎi ǎi jiē wáng hóu。

峨峨高门内,蔼蔼皆王侯。

zì fēi pān lóng kè,hé wéi chuā lái yóu。

自非攀龙客,何为歘来游。

bèi hè chū chāng hé,gāo bù zhuī xǔ yóu。

被褐出阊阖,高步追许由。

zhèn yī qiān rèn gāng,zhuó zú wàn lǐ liú。

振衣千仞冈,濯足万里流。

其六

jīng kē yǐn yàn shì,jiǔ hān qì yì zhèn。

荆轲饮燕市,酒酣气益震。

āi gē hé jiàn lí,wèi ruò bàng wú rén。

哀歌和渐离,谓若傍无人。

suī wú zhuàng shì jié,yǔ shì yì shū lún。

虽无壮士节,与世亦殊伦。

gāo miǎn miǎo sì hǎi,háo yòu hé zú chén。

高眄邈四海,豪右何足陈。

guì zhě suī zì guì,shì zhī ruò āi chén。

贵者虽自贵,视之若埃尘。

jiàn zhě suī zì jiàn,zhòng zhī ruò qiān jūn。

贱者虽自贱,重之若千钧。

其七

zhǔ fù huàn bù dá,gǔ ròu hái xiāng báo。

主父宦不达,骨肉还相薄。

mǎi chén kùn qiáo cǎi,kàng lì bù ān zhái。

买臣困樵采,伉俪不安宅。

chén píng wú chǎn yè,guī lái yì fù guō。

陈平无产业,归来翳负郭。

zhǎng qīng hái chéng dū,bì lì hé liáo kuò。

长卿还成都,壁立何寥廓。

sì xián qǐ bù wěi,yí liè guāng piān jí。

四贤岂不伟,遗烈光篇籍。

dāng qí wèi yù shí,yōu zài tián gōu hè。

当其未遇时,忧在填沟壑。

yīng xióng yǒu zhūn zhān,yóu lái zì gǔ xī。

英雄有迍邅,由来自古昔。

hé shì wú qí cái,yí zhī zài cǎo zé。

何世无奇才,遗之在草泽。

其八

xí xí lóng zhōng niǎo,jǔ hé chù sì yú。

习习笼中鸟,举翮触四隅。

luò luò qióng xiàng shì,bào yǐng shǒu kōng lú。

落落穷巷士,抱影守空庐。

chū mén wú tōng lù,zhǐ jí sāi zhōng tú。

出门无通路,枳棘塞中涂。

jì cè qì bù shōu,kuài ruò kū chí yú。

计策弃不收,块若枯池鱼。

wài wàng wú cùn lù,nèi gù wú dòu chǔ。

外望无寸禄,内顾无斗储。

qīn qī hái xiāng miè,péng yǒu rì yè shū。

亲戚还相蔑,朋友日夜疏。

sū qín běi yóu shuì,lǐ sī xī shàng shū。

苏秦北游说,李斯西上书。

fǔ yǎng shēng róng huá,duō jiē fù diāo kū。

俯仰生荣华,咄嗟复雕枯。

yǐn hé qī mǎn fù,guì zú bù yuàn yú。

饮河期满腹,贵足不愿余。

cháo lín qī yī zhī,kě wèi dá shì mó。

巢林栖一枝,可为达士模。

左思咏史八首古诗带拼音版

2、左思咏史八首古诗翻译

白话译文

其一

自己二十岁时就舞文弄墨,写作文章;才学出众,博览群书。

写论文以《过秦论》为典范,作辞赋以《子虚赋》为楷模。

边疆发生战争,告急的文书飞快传到京城。

我虽然不是将士,但也读过《司马穰苴兵法》一类的兵书。

放声长啸,啸声在风声中激荡,志气豪迈,哪里把东吴放在眼里。

一把很钝的铅刀都希望能有一割之用,做梦也想施展自己的才能。

消灭江南的东吴,平定西北的羌胡。

功成之后,不受封赏,从此告别官场归隐田园。

其二

深涧底下郁郁葱葱的高大的松树,山顶上一棵青青的小树苗。

那仅有一寸粗的小树苗,竟然遮盖了涧底百尺长的大树。

世家大族子弟占据高官之位,出身寒微的人却沉没在低下的官职上。

这是出身地位使他们如此,由来已久,不是一朝一夕之事。

金、汤家族凭借祖先的世业七代做汉朝的贵官。

冯唐难道没有伟大的才能吗?可是年纪很老了还没有得到重用。

其三

我仰慕段干木,使秦国偃旗息鼓不敢进犯魏国。

我仰慕鲁仲连,谈笑之间使秦军撤退。

可贵的是在世上不受富贵笼络,在人家遭难时替人家排难解忧。

立了大功却不受赏赐,高尚的气节与众不同。

交给他们官印不肯接受,难道还肯接受圭璋?

成串的官印光耀门庭的事,却好像浮云一样与他们自己无关。

其四

京城内玉侯的住宅富丽堂皇,显贵的冠服车盖充满道路。

朱色的车轮在长长的街道上来来往往,络绎不绝。

朝朝暮暮,不是在金、张家,就是在许、史家。

这些贵族高官之家不是这家“击钟罄”,就是那家“吹笙竽”。

寂静的扬雄家,门前没有一辆卿相的车。

扬雄在幽静空廓的屋子里写《太玄经》,阐述玄远虚无的道理。

他模仿《论语》作《法言》,拟司马相如赋写作《长杨》《甘泉》等赋。

在以后漫长的历史上,扬雄的名字闻名于四面八方。

其五

晴朗的天空,耀眼的阳光照耀着神州大地。

洛阳城皇宫里一排排高耸的建筑,飞檐如同浮云。

在高门大院里,居住着许多王侯。

自己本来就不是追随帝王以求仕进的人,为什么忽然到这里来游览呢?

穿着粗布衣服走出阊阖门去,迈开大步去追赶许由。

因都城生活龌龊,所以坭衣高岗,濯足长流,以去尘杂污秽。

其六

荆轲在燕国的都市里饮酒,酒性正浓,气概则更为不凡。

高渐离击筑,荆轲高歌相和,甚至激动得流下眼泪,旁若无人。

虽然没有像壮士那样取得成功,但与世俗的人们比较明显不同。

荆轲高视不凡,四海尚且觉得小,那些豪门势族难道还值得一提吗?

高贵的人虽然自以为贵,我看他却像尘埃。

卑贱的人虽然自以为贱,我看他重如千钧。

其七

主父偃游学未遇的时候,他的父母兄弟都很轻视他。

朱买臣因为原先采樵为生,他的妻子改嫁而去。

陈平没有产业,居住在背靠着城墙的穷巷。

司马相如偕卓文君回到成都,家中空无所有,徒立四壁。

这四个贤人难道不伟大吗?他们的遗业垂名青史。

但当他们没有发迹的时候,担心因穷困而死。

英雄也有艰难的处境的时候,从古以来就是如此。

哪个时代没有奇才?有的人一生不遇埋没在草野之中。

其八

被关在笼中之鸟,虽然屡次要飞,但扇动翅膀就碰上了笼子的四边。

与人疏远难舍的穷巷的士人,抱着自己的影子独守空空的草房。

出门去没有畅通的道路,枳壳树和荆棘挡住了前进的路途。

虽然有好的计策也不被人采用,处境困难好像干涸的池塘之鱼。

在外没有微有的俸禄,回顾家里没有一斗米的储藏。

亲戚们都轻蔑他,朋友也一下子就疏远了。

苏秦向北方游说燕、赵等六国合纵抗秦,李斯西入秦国上书。

在很短的时间内得到了荣华富贵,一忽儿又被杀死。

偃鼠到河里饮水不过喝饱肚子,并不想有什么余存。

鹪鹩在深林里栖息,只是借一枝树枝,它们实在可以为达士的楷模。

词句注释

弱冠:古代的男子二十岁行冠礼,表示成人,但体犹未壮,所以叫“弱冠”。柔翰:毛笔。

荦(luò):同跞。卓跞,才能卓越。

过秦:即《过秦论》,汉贾谊所作。

子虚:即《子虚赋》,汉司马相如所作。准、拟:以为法则。

鸣镝(dí):响箭,本是匈奴所制造,古时发射它作为战斗的信号。

檄(xí):檄文,用来征召的文书,写在一尺二寸长的木简上,上插羽毛,以示紧急,所以叫“羽檄”。

甲胄(zhòu)士:战士。胄:头盔。

畴昔:往时。穰苴(rǎng jū):春秋时齐国人,善治军。齐景公因为他抵抗燕、晋有功,尊为大司马,所以叫“司马穰苴”,曾著《兵法》若干卷。

“长啸”两句:放声长啸,其声激扬着清风,心中没有把东吴放在眼里。

“铅刀”句:用汉班超上疏中的成语。李善注引《东观汉记》:“班超上疏曰:臣乘圣汉威神,冀俲铅刀一割之用。”铅质的刀迟钝,一割之后就很难使用。拿铅刀用来比喻自己才能低劣。这句是说自己的才能虽然像铅刀那样柔软,但仍然有一割之用。

骋:施。良图:好的计划。

眄(miǎn):看。澄:清。江湘:长江。此为东吴所在,地处东南,所以说“左眄”。

羌胡:即少数民族的羌族,在甘肃、青海一带,地在西北,所以说“右盼”。

爵:禄位。

田庐:家园

郁郁:严密浓绿的样子。涧底松:比喻才高位卑的寒士。涧,两山之间。

离离:下垂的样子。山上苗:山上小树。苗,初生的草木。

彼:指山上苗。径寸茎:即一寸粗的茎。径,直径。

荫:遮蔽。此:指涧底松。条:树枝,这里指树木。

胄:长子。世胄:世家子弟。蹑(niè):履、登。

沉下僚:沉没于下级的官职。下僚,下级官员,即属员。

“地势”两句:这种情况恰如涧底松和山上苗一样,是地势造成的,其所从来久矣。

金:指汉金日磾。《汉书·金日磾传》载,金日磾家自汉武帝到汉平帝,七代为内侍。张:指汉张汤,他家自汉宣帝以后,有十余人为侍中、中常侍。《汉书·张汤传赞》云:“功臣之世,唯有金氏、张氏亲近贵宠,比于外戚。”

七叶:七代。珥(ěr):插。珥汉貂:汉代侍中、中常侍的帽子上,皆插貂尾。

冯公:指汉冯唐,他曾指责汉文帝不会用人,年老了还做中郎署长的小官。伟:奇。

不见招:不被进用。招,招见。

希:仰望。段干木:战国初年魏国人时人赞他有文有才,怀君子之道,声驰千里。但他隐居陋巷,不肯为官。魏文侯请他出任宰相,他不肯接受。魏文侯乘车到他门口,都俯身在车的横木上向他致敬。

偃息:仰卧、安卧。藩魏君:保卫了魏君。

慕:仰慕。鲁仲连:战国时齐人。很有正义感。曾周游列国,为人排难解纷但功成之后,以受赏为耻,高风亮节卓尔不群。

当世:那时的天下之士。贵:指高贵。不羁:不受约束。

卓:崇高。不群:超群。

临:面对。组:丝织的绶带。当官的印氧通常挂在绶带上,系于腰间。绁:系住的意思。

对:面对。珪:同圭。古代帝王、诸侯举行礼仪时所用的板状玉器,上尖下方。

连玺:指成串的印。

济济:形容人多。

赫赫:显赫。

冠盖:官员穿戴的服饰和乘坐的车辆,常借指官吏。荫:遮蔽。四术:四通八达的道路。

朱轮:红色车轮。汉代列侯二千石可乘朱轮的车子。竟:整个。长衢(qú):长街。

金张:指金日磾和张汤家族。

许史:许指汉宣帝许皇后的父亲,史指汉宣帝祖母史良娣的娘家。

寂寂:寂静。扬子:指扬雄。扬雄是西汉末年哲学家、思想家、文学家、历史学家、语言文学家,是《三字经》中的五子之一。

卿相:古代高级官名。舆:车。

寥寥:稀少。

玄虚:玄妙而不可捉摸。扬雄仿周易作《太玄经》十卷;仿《论语》作《法言》十三卷;拟司马相如《子虚赋》等而作赋。作者取“玄虚”二字涵盖了他讲学的内容。

准:水准。宣尼:指孔子(汉宣帝追谥孔子为褒城宣尼公)。

悠悠:长久、遥远。

擅:超过。八区:八方,天下。

紫宫:指帝王宫禁。

飞宇:飞檐。

欻(xū):轻举、急躁鲁莽。

被(pī)褐:穿着粗布短袄,喻不慕名利,安于贫贱。阊阖:宫门,泛指京城。

许由:传说中的隐士。相传尧让以天下,不受,遁居于颍水之阳箕山下。尧又召为九州长,由不愿闻,洗耳于颍水之滨。事见《庄子·逍遥游》《史记·伯夷列传》。

荆轲:战国齐人,好读书击剑,为燕太子丹刺秦王,失败被杀。燕市:燕国的都市。

酒酣:酒喝得痛快,兴致正浓。震:威。

渐离:高渐离,燕人,善击筑。

谓:以为。据《史记·刺客列传》记载,荆轲在燕国时,和燕国的狗屠及会击筑的高渐离是好朋友,经常一起在市中喝酒,酒喝得痛快时,高渐离击筑,荆轲哀歌相和,已而二人对泣,旁若无人。

无壮士节:指刺秦王未成功。节,操守。

与世殊伦:与社会上一般人不同。伦,辈。

邈:小。四海:犹天下。

豪右:世家大族。古时以右为上,所以称世家大族为右族。陈:陈述。

贵者:指豪右。自贵:自以为贵。

贱者,指荆轲。自贱:自以为贱。

钧:量名,三十斤为一钧。这四句是说贵者像尘埃一样轻,贱者像千钧一样重。

主父:西汉纵横家主父偃。《史记·主父偃传》载,主父偃在被汉武帝作用前,曾游学四十余年,以至穷困于燕、赵,父母不把他当儿子看待,兄弟也鄙弃他。

薄:轻鄙之。

买臣:即朱买臣,汉武帝时人。《汉书·朱买臣传》载,朱买臣未做官时,家里很穷,以打柴维持生计,但好读书,一边担柴,一边诵书,他的妻子引以为耻,遂改嫁而去。

陈平:汉高祖的功臣。《史记·陈丞相世家》载,陈平少年时家穷,喜读书,住偏僻小巷,用席做门。

翳负郭:以背靠城郭的破房子蔽身。

长卿:即司马相如,字长卿。卓文君和司马相如私奔,同归相如故里,家中空无所有。

忧在填沟壑:在他们穷困的时期,有饿死的可能。

迍邅(zhūn zhān):处境艰难。

习习:频频飞动貌。

枳棘:枳木与棘木。因其多刺而称恶木,常用以比喻恶人或小人。

苏秦:战国时期纵横家、外交家和谋略家。后被车裂。

李斯:秦朝丞相,后被腰斩。

咄嗟:形容时间短。

饮河:比喻所求不多。《庄子·逍遥游》:尧让天下于许由,由曰:“鹪鹩巢于深林,不过一枝;偃鼠饮河,不过满腹。”

贵足:以知足为贵。

左思咏史八首古诗带拼音版

3、左思咏史八首古诗赏析

赏析

奠定了左思在中国文学史上地位的八首五言咏史诗,为历代传诵的名篇佳什。左思一生,虽然“良图”变成了梦想,志向没有得到伸展,但并没因此向权贵俯首,滚进污淖之中,却是断然割断俗念,“归隐田园”,洁身自好以终。而《咏史八首》,成了左思平生思想、节操的写照,研究左思的重要资料。

左思借咏史以言志的是:“左眄澄江湘,右盼定羌胡。功成不受爵,长揖归田庐。”(其一)左思的动机,是否诚如他所说的那样纯洁、信美,是需要做出具体分析的。然而统一中国,安定局势,是当时提出的历史任务。汉末豪强与军阀割据混战,破坏了社会经济的发展,给人民带来了深重的灾难。之后,三国鼎立的局面,尽管消灭了许多小的割据者,为全国的统一创造了有利的形势,但距离全国统一时日尚远。三国后期,崛起于魏的司马氏集团,成了全国统一趋势的新势力的代表。晋武帝泰始元年(265),晋政权正式成立后,为全国的统一创造了有利条件,同时司马氏集团也急切于在全国的统一中来巩固自己的统治。夺取东吴,荡平边境内的骚乱势力,成了上下一致的呼声。生活在这样历史条件下的左思,为形势所推动,有志于全国的统一,并借以造就自己事业的思想,大概不是一天产生的。只是到了洛阳,对天下形势有了更清楚的认识,在心底酝酿了很久的思想才成熟了,爆发了,寄托在自己的诗篇中。过去的一些论者谈及左思的思想时,指出左思有很强的“功业心”,这无疑是正确的。然而还必须把左思的这种“功业心”放到具体的历史条件下去考察,确定哪些是时代所赋予的内容,哪些是阶级的立场所决定的内容,这样才能更明晰、更准确地评价左思的思想。

有着致力于全国统一抱负的左思,并非徒作大言,纸上谈兵,而是做了许多切实的准备的。其中最重要的是如他所说的:“畴昔览穰苴”(其一),即读军书兵法。在封建社会中,习文秉武,虽然并非什么罕事,然而在士族社会制度中,却是需要一定的勇气的。魏晋期间,士族制度占据着统治地位。士族以“积世业儒”为贵,左思出生在一个世代业儒的下层士族之家,不能不受到这种腐朽观念的影响。但他能够打破世系门第观念的束缚,立志到疆场上去,在实现祖国统一的事业中觅取个人的功名,这是可贵的。而且,随之左思居住洛阳,见闻到“边城苦鸣镝,羽檄飞京都”(其一)的情况,更是急不可捺,跃跃欲试。尽管左思自知自己的军事才能象铅刀一样的钝,然而能为祖国的统一事业,即使有一割之用,也是能慰自己平生志向的。

但是,左思美好的愿望遭到了士族制度的压抑和摧残。晋实行“门选”制以维护士族集团的利益,从而造成了“上品无寒门,下品无世族”的局面。更有甚者,一些门第观念很强的士族,对于文章的品评也是以门第的高低来决定弃取的态度。《晋书·左思传》记载着这样一则故事:陆机听说左思构思《三都赋》,抚掌大笑,在与他的弟弟陆云的信中说:“此间有伧父,欲作三都赋,须其成,当以覆酒甕耳。”后来由于司空张华的推崇,他的赋才得以大出其名。左思的门第寒下,虽然才高志清,却很难能冲破士族制度的坚硬厚壳而在政治上有所作为。冷酷的现实,使左思献身无门,报国无期,怀着无限的愤慨。《咏史》其二,正是他这种愤慨的写照。诗中,他把像自己一样才高位卑的寒门子弟,喻作生于涧底的松柏;把依赖祖业居于要津的才劣质拙的士族纨绔子弟,喻作长于山顶的柔弱的小苗。松质柏节似的人才,受到柔条弱枝般的人的遮挡,其原因为“地势使之然”,是士族制度本身造成的。然而士族制度,又是“由来非一朝”。汉张汤、金日磾的子孙,凭借着先人的荫德,数代都享受着极大的尊荣。而奇伟出众的冯唐,直到白首仍未受到重用。在此,左思不仅把犀利的批判锋芒,直指当时的社会现实,还批判了以往的士族制度。在肯定的对象与否定的对象对比之中,使诗对士族制度的揭露,更加显得有力。

在功名利禄到来之时,左思毅然却步了,在《咏史八首》诗中读者可以寻找到理解其原因的线索。左思居住在洛阳,面对着“落落穷巷士,抱影守空庐”(其八)的情景,愧恨交加,认识到自己来洛阳是一次失足。因此自责自惭地说:“自非攀龙客,何为忽来游?”他想步许由的后尘:“振衣千仞岗,濯足万里流。”(其五)虽然想做段干木、鲁仲连式的人物,“当世贵不羁,遭难能解纷”(其三)。但是,晋司马氏统治集团内部的相互残杀,愈演愈烈;这里又没有像魏文侯、平原君那种礼贤下士的人物。况且腐败的政治,残酷的杀夺,使荣枯盛辱瞬息万变。“俯仰生荣华,咄嗟复雕枯。”在这样的时代,“饮河期满腹”的偃鼠,“巢林栖一枝”的鹪鹩,“可为达士模”(其八)。弃却富贵,退居乡里,以求洁身自好,成了左思的必然道路。田园生活,远离杀夺中心,使左思怡然自得,乐陶其中(见《招隐》之二)。但是左思心情并不平静:“高志局四海,块然守空堂。壮齿不恒居,岁暮常慨慷。”(《杂诗》)又可见左思选择退居乡里的道路,是不得已而为之的,是有着无限的悲凉与凄怆的。

就是这样,左思的《咏史八首》以它所特有的深厚社会内容,熔铸着左思的平生理想,奠定了它在中国文学史上的坚实地位。另外,《咏史八首》在艺术上也有着它特出的地方。

第一,力矫太康颓靡文风,承继建安雄健骨力。

晋初太康文坛上,总的创作倾向是:刻意摹仿古人作品,很少结合现实实际;追求辞句华丽和对偶的工整,形成了绮靡浮泛的形式主义风尚。在这种颓风面前,左思则独树旗帜,以《咏史八首》为代表,继续发扬了建安文学“以情纬文,以文被质”的优秀传统。虽然以咏史名篇,不是左思首创,但左思能从现实生活出发,精心选择史实,巧妙地融汇进自己的思想、情感,借咏史以抒情,借抒情以讥世。这不仅突破了前人咏史诗只限于一事,“堆垛寡变”的局限,而且与太康文学刻意摹仿古人、脱离现实的形式主义倾向分庭抗礼。在艺术形式方面,《咏史八首》并非不注重,诗人从华丽之中求朴拙,于浮泛之外求深蕴,质朴自然,奔放沉郁,绝少雕镂的痕迹。综上两个方面,钟嵘称赞左思创造了一种独特的“左思风力”(《诗品》)。王夫之则说:“三国之降为西晋,文体大破,不绝于来兹者,非太冲其焉归?”(《古诗评选》卷四)这些评价是公允的。

第二,才志结合,浑然一体。

陈祚明曾说:“太冲一代伟人,胸次浩落,洒然流咏。似孟德而加以流丽,仿子建而独能贵简。创成一体,垂示千秋。其雄在才,而其高在志。有其才无其志,语必虚矫;有其志而无其才,音难顿挫。”(《采菽堂古诗选》卷十一)陈祚明指出左思成功的原因,在于才志结合,是很对的。左思的艺术才能,使《咏史八首》,每首都可以独立,并能体现出一定的社会意义;同时用一根高洁理想、情操的金缕线,把首首串连在一起的,浑然一体,内在结构紧密使之不可分割。其一,正面畅抒自己的理想,可谓全组诗的总纲;其二,写遭受门阀制度的压抑而产生的悲愤之情;其三,表示要以段干木、鲁仲连为榜样,另辟蹊径,以期报国;其四,写自己甘于孤寂专心著述,成就自己;其五,再写此路不通,而想追奔许由;其六,赞誉荆轲,借以披露情怀;其七,从历史上许多英俊人物沈埋下僚,以慰心中的不平;其八,写社会的黑暗,决心避世,求洁身自好。这些作品中,思想情感似滔滔江水,奔泻翻腾;又似九曲黄河,曲折回环,一咏三叹,反复宛转。慷慨悲壮之中,有细腻旖旎;低音纤气之内,又挟滚滚沉雷。左思把丰富多变的思想感情,分别写在各首之中,恰似一个巨手巧匠把颗颗散珠组成一个完整精美的花环。因而《咏史八首》“遂为古今绝唱”(胡应麟语),在中国文学史上,咏史诗体同左思的名字便紧紧联起来了。

作为封建阶级文人的左思,又处在黑暗险恶的政治环境之中,他所写的《咏史八首》不可能不打上鲜明的阶级烙印,不能不留下他那个时代所给他的影响,如消极避世的思想,虚无无为的思想。读者不能因为左思的《咏史八首》有着丰富的精华而对其所含有的封建性的糟粕,尽管相比之下份量很轻,而有所忽视。

创作背景

《咏史八首》写于左思早年,具体写作时间难以断定。仅从诗提供的情况看,大体可以说写在左思入洛阳不久,晋灭吴之前。诗中写到左思在洛阳的生活以及这种生活所形成的特有感情。左思是因为他的妹妹左棻被选入宫而举家来到洛阳的。晋武帝泰始元年(273),晋武帝选中级以上文武官员家的处女入宫,次年又选下级文武官员及普通士族家的处女五千人入宫。左思的父亲为殿中侍御史。左思入洛阳的时间,大体可以断定在泰始元年(273)以后。左思来到洛阳,主要是想展示自己的满腹经纶,以期取得仕途上的畅达,为实现自己的政治思想铺平道路,结果却是不尽如人意。左思从谋求仕途所遭遇的种种坎坷、艰难,了解到晋朝的政治腐败,并反映在《咏史八首》诗中。这些诗也不能说是左思居洛阳很久才写成的。诗中有“长啸激清风,志若无东吴”(其一)句。晋灭东吴,是在晋武帝太康元年(280),《咏史八首》作于太康元年(280)以前。

作者简介

左思,西晋文学家。字太冲。临淄(今山东淄博)人。生卒年不详。他家世业儒学。少时曾学书法鼓琴,皆不成,后来由于父亲的激励,乃发愤勤学。左思貌丑口讷,不好交游,但辞藻壮丽,曾用一年时间写成《齐都赋》(全文已佚,若干佚文散见《水经注》及《太平御览》)。泰始八年(272年)前后,因其妹被选入宫,举家迁居洛阳,曾任秘书郎。元康年间,左思参与当时文人集团“二十四友”之游,并为贾谧讲《汉书》。元康末年,贾谧被诛,左思退居宜春里,专意典籍。后齐王召为记室督,他辞疾不就。太安二年(303年),左思移居冀州,数年后病逝。左思作品旧传有集五卷,今存者仅赋两篇,诗十四首。《三都赋》与《咏史》诗是其代表作。左思的作品收录于严可均所辑《全上古三代秦汉三国六朝文》和逯钦立所辑《先秦汉魏晋南北朝诗》。

宝贝宝贝网QQ交流群

782149782

欢迎各位妈妈加入交流!

宝宝的世界,等着我们去探索!

  • 官方微信→

    宝贝网官方微信→
  • 手机触屏版→

    宝贝网手机触屏版

Powered by 宝贝宝贝网 © 2018-2021 www.baobeibaobei.com版权所有,专业的母婴育儿知识网站!